Verkiezingsprogramma 2018-2022

Op 21 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen en mag u stemmen op de partij waarvan u vindt dat zij de belangen van ons dorp het beste vertegenwoordigt.

Gemeentebelangen is een dorpspartij, een partij die al bijna 40 jaar bestaat en opkomt voor de belangen van onze inwoners, agrariërs en ondernemers in ons dorp. Ook al deed Gemeentebelangen de afgelopen vier jaren opnieuw niet mee als coalitiepartij, zij bleef zich inzetten voor de Puttense belangen en dat bleef vaak niet onopgemerkt. Het ledenaantal nam toe en daar bleef het niet bij. Dadelijk heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor Gemeentebelangen en vindt u op het stembiljet nieuwe namen die wij binnenkort aan u verder gaan voorstellen.

Voor de komende jaren willen wij ons niet alleen voor het woningbouwprogramma in gaan zetten. Ook het onderwerp de burgerparticipatie is de afgelopen jaren te veel blijven liggen. Willen wij als Putten de zorgzaamste gemeente zijn dan wordt het de hoogste tijd dat wij hiervoor nog beter ons best gaan doen. Dat geldt trouwens ook voor (verkeers) veiligheid, voldoende school aanbod, vitale recreatie, kritisch zijn op arbeidsmigratie, tegengaan van leegstand in het centrum en Keizerswoert etc. Er is de afgelopen jaren veel blijven liggen en dat moet worden opgepakt. Gemeentebelangen heeft in haar verkiezingsprogramma voor de komende jaren de belangrijkste speerpunten aangegeven. Die speerpunten willen we dadelijk terugzien in een coalitieprogramma en er samen voor gaan.

Daarvoor vragen wij om uw vertrouwen en hebben wij voor Putten uw steun hard nodig. Doet u ook met ons mee?

Kieslijst

 1. Robin Hoogendijk
 2. Henk Kornneef
 3. Ellis van Dam
 4. Henk Luitjes
 5. Marc Mabelis
 6. Gijs Pansier
 7. Erik van de Poll
 8. Willemijn Pansier
 1. Corry van Dompseler
 2. Ron van Batenburg
 3. Albert Zwart
 4. Rik Helsdingen
 5. Joke van Diest - Schreuder
 6. Desiree van den Brink
 7. Gert van Winkoop
 8. Klaas van der Werf

Het programma

De gemeente Putten blijft een zelfstandige gemeente. Er wordt ingezet op samenwerking binnen en buiten de regio als dit goed is voor onze gemeente.

Wonen in Putten

 • hoogste prioriteit voor woningbouw in Putten
 • statushouders krijgen geen voorrang op woningen
 • tijdelijke woonruimte voor personen in nood en statushouders
 • geen AZC in Putten
 • stimuleren van levensloopbestendige woningen

Werken in Putten

 • zorg voor de huidige ondernemers in Putten; regelgeving moet niet beknellend zijn
 • mensen in de bijstand die niet kunnen werken behouden uitkering
 • mensen in de bijstand die niet willen werken worden gekort op uitkering
 • meer mogelijkheden om te werken voor mensen met een beperking

Sporten in Putten

 • stimuleren en aanbieden van verschillende soorten van sport
 • realistische subsidie verdeling aan sportverenigingen
 • convenant met sportverenigingen over Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers

Winkelen in Putten

 • het behouden van een aantrekkelijke en levendig centrum met een gevarieerd aanbod van winkels
 • hoogste prioriteit om leegstand van panden voorkomen
 • afschaffen reclamebelasting
 • gratis Wifi als onderdeel van het centrumplan
 • meer succesvolle evenementen voor een bredere doelgroep
 • meer samenwerking tussen de horecagelegenheden
 • ruimere gebruiksmogelijkheden van panden

Recreëren in Putten

 • geen camperplaatsen in het centrum
 • introductie van een toeristen voordeelkaart

Agrariërs in Putten

 • passend alternatief en gebruik voor leegstaande schuren
 • stimuleren van gebruik van weilanden zoals bijvoorbeeld biologische landbouw
 • geen megastallen

Verkeer en vervoer in Putten

 • rondweg Huinen richting A-28
 • aanleg spoortunnel Bijsteren weg N-798
 • toenemende files op de A-1 en A-28 mag niet leiden tot toename van het autoverkeer op de gemeentelijke en provinciale wegen
 • geen betaald parkeren
 • meer fietsstal mogelijkheden in het winkelcentrum

Duurzaamheid in Putten

 • groene leges( wie duurzaam bouwt die betaald minder leges)
 • stimuleren aardgasvrij bouwen
 • geen commerciële ( >115) windturbines
 • aanpak zwerfvuil, hondenpoep en graffiti: schoonmaakkosten is voor de veroorzaker
 • voldoende aanbod van afvalbakken en blikvangers (vangnetten)

Burgerparticipatie in Putten

 • bewoners zijn aan het roer: ‘eerst praten met de inwoners en dan plannen maken
 • actievere terugkoppeling ideeënloket
 • jeugd betrekken bij wijk ontwikkelingsplannen

Veiligheid (algemeen) in Putten

 • gedegen en consistent aanpakken van hen die de veiligheid en openbare orde verstoren
 • niet bezuinigen op inzet van handhaving t.b.v. waarborging van de veiligheid
 • cameratoezicht op locaties waar de veiligheid/openbare orde kwetsbaar zijn

Verkeersveiligheid in Putten

 • weren van vrachtverkeer in het dorp
 • 60 km weg N-798 vanaf Henslare tot aan het grondgebied van de gemeente Ermelo
 • Meer handhaven op snelheidsovertredingen
 • Meer aandacht voor de veiligheid van de fietsers

Onderwijs in Putten

 • breed faciliteren van verschillende soorten onderwijs
 • speciaal onderwijs ook in Putten

Zorgzamer in Putten

 • buurtzorg Jong verder stimuleren en voorkomen van wachtlijsten en daar waar nodig hulp aantrekken van buitenaf
 • jeugd stimuleren tot eigen ontwikkeling d.m.v. sportbeoefening of maatschappelijke en culturele activiteiten
 • stimuleren en ondersteunen waar nodig is om waardig zelfstandig te blijven wonen
 • voortzetten mantelzorg compliment
 • eigen hospice in Putten
 • strengere handhaving bij drugsgebruik en alcohol misbruik
 • geen coffeeshop
 • maatwerk voor maatschappelijke ondersteuning
 • één loket (integrale benadering) voor daar waar hulp nodig is voor onderwijs, jeugd, zorg, vrije tijd en veiligheid
 • passend leerling vervoer voor leerlingen met een rugzakje
 • behoefte onderzoek voor de aanleg van een natuurbegraafplaats in Putten

Oudheid en monumenten in Putten

 • gemeentelijke monumenten moeten op een verantwoorde manier in stand worden gehouden
 • behoud van cultureel erfgoed in Putten

Kunst en cultuur in Putten

 • ruimte bieden voor vormen van beeldende kunst, muziek en toneel
 • realiseerbare subsidies voor kunst en cultuur

Belastingen/Financiën in Putten

 • ontvangen precariobelasting aan de burgers teruggeven
 • geen hondenbelasting
 • geen kosten voor aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers

Dienstverlening in Putten

 • Digitale dienstverlening: ambtenaar ook aan huis
 • Introduceren van een wijkwethouder