Verkiezingsprogramma

Inleiding

Putten is een parel van de Veluwe, waar we met z’n allen trots op mogen zijn. Een schitterende natuur, bos en heide, gelegen aan het Veluwemeer, statige monumenten, historie en een dorps karakter.

Ingrediënten van Putten, gecombineerd met een goede bereikbaarheid, een lage belastingdruk, een aantrekkelijk centrum en een prettige betaalbare leefomgeving, dat is waar wij aan willen en moeten blijven werken. Problemen zijn er genoeg, oplossingen des te meer.

Samen kansen zien voor Putten, als toeristische trekpleister. Samen ondernemen, samen willen werken aan Putten, voor Putten. Gemeentebelangen Putten wil daarbij minder regels, meer werk in Putten, meer mogelijkheden voor Puttenaren.

Sociaal gezien moet Putten er zijn voor zijn inwoners. Er dient een vangnet te zijn, voor de minder bedeelden in ons dorp. Echter de uitkeringen voor inwoners en de subsidie voor sportverenigingen moeten wel verdiend worden en zijn een laatste redmiddel. Niet je handje ophouden, maar de schouders eronder, samen voor Putten. Werken, deelnemen aan de maatschappij, wanneer mogelijk. Mogelijkheden zien en benutten, uitgaande van de talenten die men heeft.

Voor wat betreft de veiligheid, is het zo, dat Putten een aantal BOA’s in dienst heeft als verlengstuk van de politie. Steeds meer taken komen bij hen te liggen. Er moeten dus keuzes gemaakt worden waar de hoogste prioriteiten liggen. Gemeentebelangen Putten staat voor een optimale veiligheid wel of niet met cameratoezicht.

Wonen en leven in Putten moet maatwerk zijn. Betaalbaar, gevarieerd zonder bemoeienis van de Welstandscommissie. Met een beeldkwalitieitsplan wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Deze commissie kan dan afgeschaft worden.

Het dorp hoort vertier te bieden voor al zijn inwoners, jong en oud, met onderling respect en begrip.

Helaas heeft Gemeentebelangen Putten de laatste jaren vanuit de oppositie politiek voor Putten moeten bedrijven. Zo heeft zij onder andere het drugsgebruik onder de aandacht gebracht, kritische kanttekeningen gemaakt bij uitgaven aan openbaar groen vanuit de Wmo-pot en potentieel industriegebied ‘de Smidspol’ willen behouden voor Putten. Verder werd voorkomen dat er een bio-massa-installatie aan de Hoornsdam zou komen en is verzocht om een bevriezing van belastingen. Verder zijn wij tegen het handhavingsbeleid zoals dat nu gevoerd wordt.

Gemeentebelangen Putten is een lokale politieke partij die zich al 30 jaar sterk maakt voor de eigen inwoners en hun leefomgeving. Wij zijn niet gebonden aan een landelijk partijprogramma en kunnen ons onafhankelijk opstellen. Gemeentebelangen: goed voor alle Puttenaren!

Samen met u, wil Gemeentebelangen Putten werken aan een schitterend dorp aan de rand van de Veluwe, betaalbaar, bewoonbaar, beleefbaar.

Getekend,
Klaas van der Werf, Lijsttrekker

Concreet!
 • Putten, zelfstandig met een dorps karakter!
 • Putten, bereikbaar!
 • Putten, zo’n laag mogelijk belastingenniveau!
 • Putten, uitdagend voor jong en oud!
 • Putten, minder en werkbare regels!
 • Putten, bouwen is maatwerk!
 • Putten, veilige woonwijken, geen sluip- en vrachtverkeer!
 • Putten, een uitnodigend dorpscentrum!
 • Putten,handhaving met menselijke maat!
 • Putten, sociaal voor hen die het nodig hebben!
 • Putten, ruimte voor ondernemen!
Sociaal

Het medicijn tegen armoede is werk. Werken geeft je een doel, een bijdrage aan de maatschappij, aan Putten!

Mensen die al dan niet door omstandigheden in de bijstand zitten, kunnen ook een bijdrage leveren aan dit doel. Vrijwilligerswerk, om Putten bijvoorbeeld schoon en netjes te houden. Uitgaan van de capaciteiten die al onze inwoners kunnen hebben. Ben je als uitkeringsgerechtigde een andere mening toegedaan, dan zal fraude en/of misbruik van ons sociale vangnet hard aangepakt worden. Weigeren om ook jouw bijdrage aan de Puttense samenleving te leveren dient consequenties te hebben voor je uitkering. Gelden bedoelt voor minder behoeftigen, moeten zeker gesteld worden. Putten vergrijst! Dit betekent dat er meer en meer een beroep gedaan zal worden op de zorg, zowel door jong, maar ook zeker door oud. Zorgcentra moeten daarom gemakkelijk bereikbaar zijn, waar een totaalpakket aangeboden wordt. Onderwijs dient in zoveel mogelijke vormen, aangeboden te worden op een hoog niveau. De jeugd heeft de toekomst, ook in Putten!

Economie
De economie van Putten drijft op een aantal pijlers. Toerisme, midden- en kleinbedrijf, industrie en agrarische sector. Onze recreatieparken worden tegenwoordig meer en meer bevolkt door arbeidsmigranten en mensen die permanent wonen in recreatiewoningen. Hier dienen we hard tegen op te treden, recreatie is bedoeld voor de echte toerist, die net als wij, Puttenaren, wil genieten van Putten en haar omgeving. Handhavend optreden is hier een must. Voor ondernemend Putten is de gemeente degene die faciliteert, door ondernemers de ruimte te geven. Bestemmingsplannen simpel en doelmatig. Alles moet in het werk gesteld worden om Putten en zijn inwoners aan het werk te hebben. In het belang van de economie. Het Puttens ambtelijk apparaat staat ten dienste van de bevolking, servicegericht. Bouwen doen we in Putten op maat. Betaalbaar, koop én huur bouwen. Gevarieerd, met oog voor het dorpse, landelijke karakter van Putten. De mogelijkheden van inbreiding moeten maximaal benut worden. De welstandscommissie bepaalt niet langer, maar uzelf, de commissie schaffen we af. Putten dient zo goed mogelijk bereikbaar te zijn. Per spoor maar zeer zeker over de weg. Ondertunneling van de spoorlijn aan de westkant dient prioriteit te hebben, de Henselaere moet voor een optimale uitsluiting zorgen van het industrieterrein Keizerswoert. Het dorpscentrum moet uitdagend en vooruitstrevend zijn om leegstand en teloorgang te voorkomen. Gratis Wifi. Meer terassen. Het marktplein optimaal vermarkten. Het mogelijk maken om meer evenementen in het centrum te organiseren voor jong en oud. In Putten is en blijft parkeren gratis. In overleg met de ondernemers en bewoners van Putten Centrum moeten we nadenken over een verkeersluw centrum, goed bereikbaar ook voor minder validen en de afwikkeling van het verkeer. Verder moeten we oog hebben voor agrarisch Putten. Boerenbedrijven worden groter en automatiseren. Bestemmingsplannen dienen hier maatwerk te zijn en glasvezel is voor een gezonde bedrijfsvoering van levensbelang. Putten moet aantrekkelijk blijven, om te wonen, te ondernemen, te werken en te recreëren. Putten moet een dorp zijn voor IEDEREEN, met een hoog voorzieningenniveau tegen de best betaalbare prijs. Het gemeentelijk ambtelijk apparaat moet terug naar haar kerntaken en voor onderwerpen die ons kunnen overstijgen zoeken we een gezonde samenwerking in de regio in het belang van zelfstandig Putten.
Veiligheid
Of u nu woont, werkt of recreëert in Putten, Gemeentebelangen wil dat u zich veilig voelt. Blauw dient duidelijk en voldoende aanwezig te zijn. Ter ondersteuning van de politie heeft de gemeente Putten, Buitengewoon Opsporing Ambtenaren (BOA’s) in dienst. Door hen effectiever en zichtbaar in te zetten dienen zij Putten en haar veiligheid. Op diverse plaatsen in Putten voeren we eventueel cameratoezicht in, ter ondersteuning van de politie en de BOA’s. Putten kan veiliger. Vandalisme en overlast moeten bestreden worden. Woonwijken zijn bedoeld om te wonen, niet voor sluipverkeer. Met een duidelijke visie op de afwikkeling van het verkeer in Putten, kan de veiligheid in de woonwijken verhoogd worden. Een nieuwe inventarisatie is nodig om de aanleg te toetsen van een nieuwe minder belastende rondweg om Putten heen. Vrachtverkeer wat niet in Putten hoeft te zijn, gaat langs de randen van het dorp en niet er doorheen. Ook in Putten vindt drugs- en drankgebruik plaats. Problematisch gebruik moet voorkomen worden, waarbij voor de gemeente een actieve rol is weggelegd. Voorlichting, onderzoek en preventie is essentieel in deze.
Betaalbaar
Geld kun je pas uitgeven als je het hebt. Dat geldt ook voor de gemeente Putten. De lastendruk is in ons dorp al jaren laag, één van de laagste in het land. Gemeentebelangen wil haar uiterste best doen dit zo te houden. Goede kwaliteit tegen zo´n laag mogelijke prijs. Vanuit Den Haag worden meer en meer taken gedecentraliseerd, maar met een minder groot budget. Toch zijn lastenverhogingen het laatste redmiddel als het écht niet anders kan. De overheid zal terug moeten naar haar kerntaken, outsourcen daar waar het goedkoper kan, tegen een kwalitatief hoog niveau. Het ambtelijk apparaat dient verder te automatiseren Tegelijk moet het serviceniveau aan de burger optimaal zijn! De ambtenaar is servicegericht en ten dienste van de Puttenaar. Voor onderwerpen, die in grootte ons dorp overstijgen zoeken we samenwerking in de regio, zonder daarbij afbreuk te doen aan de zelfstandigheid van Putten. Verenigingen en instanties die een beroep doen op subsidies zullen inventief en zelfredzaam moeten zijn. De gemeente ondersteunt indien nodig met subsidie, om een goede basis te leggen.
Aansprekend?
Spreekt bovenstaande u aan, stem dan op 19 maart 2014 op Gemeentebelangen Putten.
Onze groslijst
 1. Klaas van der Werf
 2. Robin Hoogendijk
 3. Marc Mabelis
 4. Karin Kubiak - Peters
 5. Gijs Pansier
 6. Henk Luitjes
 7. Corry van Dompseler - van Steeg
 8. Eddy van den Hoorn
 9. Desiree van den Brink
 10. Willemijn Pansier – van den Broek
 11. Rik Helsdingen
 12. Nico van Nieuwenhuizen
 13. Gert van Winkoop
 14. Gert Eersen
 15. Jan Leijenaar
 16. Geu Koudijs
 17. Joke van Diest-Schreuder
 18. Albert Zwart
 19. Henk Evers
 20. Peter den Herder