Column: Mondige Burgers

Gemeentebelangen stelt vragen aan het college over het storten van tuinafval
27 juli 2020
“In de periode 2015 -2020 is Putten de enige gemeente in de regio met een bevolkingskrimp.
9 november 2020
Gemeentebelangen stelt vragen aan het college over het storten van tuinafval
27 juli 2020
“In de periode 2015 -2020 is Putten de enige gemeente in de regio met een bevolkingskrimp.
9 november 2020

​Mondige burgers (column)

3 november 2020
Tijdens de commissie- en raadsvergaderingen wordt vaak geroepen dat we tegenwoordig te maken hebben met een mondige burger. Dit zien we bijvoorbeeld in de hoeveelheid bezwaarschriften die de gemeente Putten ontvangt.

Het aantal bezwaarschriften ligt verhoudingsgewijs namelijk een stuk hoger dan dat van onze buurgemeenten.

Uit onderzoek van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) komt naar voren dat raadsleden meer het maatschappelijk effect als uitgangspunt voor het uitoefenen van hun controlerende taak (willen) nemen. Ik herken dit wel. De burger kan een belangrijke rol spelen in dit maatschappelijke effect, omdat hij/zij naast de vaak al voor handen zijnde vakinhoudelijke deskundigheid een andere vorm van kennis kan inbrengen, namelijk ervaringsdeskundigheid.

Burgerbetrokkenheid aan de achterkant van beleid, is vrij recent en voor zowel de lokale overheid als de samenleving nog wennen. Raadsleden zijn nu nog vaak terughoudend als het gaat om de burger meer te betrekken bij wat zij als hun primaire taak beschouwen, controle. Dat is niet zozeer uit onwil, maar hoe doe je dat? De burger betrekken bij de evaluatie van beleid? Door recht te doen aan de inzet en inbreng van burgers, en tegelijkertijd oog te hebben voor de raad die vanuit democratisch oogpunt eindverantwoordelijke is.

Bijna dertig jaar geleden lieten burgers op niet mis te verstane wijze hun ontevredenheid blijken over de beperkte mogelijkheden tot meepraten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1990 bleven ze massaal weg. Slechts 61 procent van de kiezers kwam opdagen, een historisch dieptepunt toen.

Een duidelijk vertrekpunt voor mij als raadslid zijn reële inspraakmogelijkheden om de besluitvorming daadwerkelijk te beïnvloeden met in het achterhoofd de waarden van bureaucratie (zorgvuldigheid, voorspelbaarheid en rechtsgelijkheid). Laten we ervoor zorgen dat de ‘mondige burger’ wordt gezien als ‘meedenkende burger’. Met een knipoog zeg ik dan dat ik dat een stuk ‘gezelliger’ vind klinken.