Persbericht Collegevragen herinrichting Roosendaalseweg

Persbericht Matchpoint
22 september 2017
Steun van omwonenden Matchpoint
30 september 2017
Persbericht Matchpoint
22 september 2017
Steun van omwonenden Matchpoint
30 september 2017

PERSBERICHT Collegevragen over de herinrichting Roosendaalseweg

De fractie van Gemeentebelangen heeft opnieuw met verschillende aanwonenden van de Roosendaalseweg gesproken. Er is veel ongenoegen geuit over mn. beschadigde geparkeerdstaande motorvoertuigen en bijna aanrijdingen. Er zou met de gemeente hierover contact zijn geweest. De volgende vragen zijn aan het college van burgemeester en wethouders gesteld.

Vragen
1.zijn er vragen, opmerkingen, klachten bekend nadat de Roosendaalsweg (hierna: de weg) weer is
opengesteld voor het wegverkeer.
2.kunt u aangeven hoeveel en wat is aangegeven de onder 1. genoemde uitingen
3.heeft het college hierop gereageerd, en zo ja op welke wijze en wat was het antwoord/reactie van
het college.
4.is deze weg aangesloten volgens de CROW richtlijn ASVV 12, paragraaf 11.2.4, zo ja is hieraan
uitvoering gegeven
5.is de weg voldoende geschikt om voor lange vrachtwagens deze te gebruiken
6.zijn er na de openstelling van deze weg ongevallen voorgevallen, zo ja hoeveel en wat was hier-
voor de aanleiding
7.is na openstelling van deze weg bekeken of de weg veilig genoeg is voor het wegverkeer
8.heeft het college met de aanwonenden contact opgenomen over de aanleg van de weg en het
gebruik van de weg te bespreken, bijvoorbeeld met een evaluatie.
9.is de weg aangelegd zoals dat door de gemeente is vastgesteld

Beantwoording van de vragen vindt plaats tijdens de commissie Ruimte op 3 oktober as.

Namens de fractie een hartelijke groet,

Robin Hoogendijk (0653233577)
Gemeentebelangen