Motie Nationale driekleur in Raadszaal
10 december 2017
Bespreeknotitie ‘Wallenbergstraat’
5 januari 2018
Motie Nationale driekleur in Raadszaal
10 december 2017
Bespreeknotitie ‘Wallenbergstraat’
5 januari 2018

Motie locatie 25

De raad van de gemeente Putten, op 9 maart 2017 in openbare vergadering bijeen, betreffende de Inbreidingsnotitie kom 2015,
vindt dat:
-dat met spoed de ontwikkeling van woningbouw binnen dit gebied gestart moet worden.

Verzoekt het college:
-te komen met een visie om woningen te gaan realiseren met als uitgangspunten:
-het bouwen van energie neutrale    woningen
-aan te sluiten bij de opzet van de woonwijk Husselerveld

En gaat over tot de orde van de dag,

De fracties,

Gemeentebelangen CDA, Wij Putten CU, SGP en  VVD