Gemeente handhaaft zichzelf niet?

Wie niet scheiden wil, zit in de stank
10 februari 2015
Asielzoekers wederom in Putten
23 september 2015
Wie niet scheiden wil, zit in de stank
10 februari 2015
Asielzoekers wederom in Putten
23 september 2015

Tot 1 januari 2015 was er een recreatief gebruik (Matchpoint) van het perceel Nijkerkerstraat 12-C. De gemeente is nu eigenaar van dit terrein. Sinds enkele weken wordt een deel van dit terrein gebruikt als stalling van bouwvoertuigen en materialen. Ook wordt op dit terrein grond aan- en afgevoerd en is er een toegangsweg aangelegd die aansluit op de Mennestraat, aan de achterzijde van dit perceel.

Bewoners uit deze wijk hebben hierover met de fractie van Gemeentebelangen contact opgenomen. Zij hebben geluidsoverlast van komende en vertrekkende bouwvoertuigen, op werkdagen vanaf 06.30 uur. De fractie van Gemeentebelangen heeft ter plaatse de situatie bekeken en met een aantal bewoners gesproken. Inmiddels heeft het college gereageerd op de vragen die de fractie van Gemeente-belangen hierover eerder heeft gesteld. Tijdens de commissievergadering op 16 maart jl. heeft de wethouder gezegd dat deze activiteiten in strijd zijn met het bestemmingsplan en niet zijn vergund. Voor deze activiteiten is er geen Omgevingsvergunning, Aanlegvergunning en Wet milieubeheer vergunning verleend. Ook zijn bewoners over deze activiteiten niet door het college vooraf geïnformeerd. De wethouder zei daarbij dat dit alles niet de schoonheidsprijs verdiend. De fractie van Gemeentebelangen stelt vast dat dit college de afgelopen jaren heeft laten zien dat zij voor haar bewoners het Handhavingsbeleid strikt toepast (vaak te strikt in de ogen van de fractie). Door nu als college zelf het Handhavingsbeleid niet te hebben toegepast komt de geloofwaardigheid van dit college als uitvoerder van het Handhavingsbeleid in het geding. Daarmee is ook het college ernstig tekortgeschoten in de voorbeeldfunctie van een betrouwbare overheid.

Tijdens de raadsvergadering op 9 april a.s. komt de fractie van Gemeentebelangen dan ook met een tweetal moties. Het college wordt opgeroepen om alsnog het Handhavingsbeleid op haa18r eigen functioneren toe te passen door het illegale gebruik te laten beëindigen. Daarnaast ook de (verontruste) bewoners alsnog hierover te informeren. In een tweede motie wordt de afkeuring/treurnis uitgesproken dat het college het Handhavingsbeleid op eigen handelen niet heeft toegepast en daarmee afbreuk heeft gedaan aan een geloofwaardige overheid die een voorbeeldfunctie heeft.

Voor aanvullende informatie kunt u met Robin Hoogendijk contact opnemen. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer (0341) 36 10 04 of stuur een email naar rhoogendijk@putten.nl.