Wie niet scheiden wil, zit in de stank

Nee tegen LED-verlichting?
10 februari 2015
Gemeente handhaaft zichzelf niet?
18 maart 2015
Nee tegen LED-verlichting?
10 februari 2015
Gemeente handhaaft zichzelf niet?
18 maart 2015

Al jarenlang wordt er in Putten afval gescheiden. Papier, sap pakken, plastic, GFT en restafval zijn de meest voorkomende afvalstromen in het gemiddelde huishouden. Verder kan er op de gemeentewerf tuinafval weggebracht worden en staan er op diverse plaatsen containers, waar glaswerk en kleding aangeboden kunnen worden.

Door al dit scheiden presteert de inwoner van Putten, op landelijk niveau op een hoog niveau. Als het aan het college (WIJPutten, CU en SGP) ligt zitten de inwoners van Putten straks 2 weken lang met hun restafvalzak opgescheept, omdat uit onderzoek zou blijken, dat we nog niet genoeg zouden scheiden. Reden voor Gemeentebelangen om vragen te stellen. GFT, restafval en plastic, worden wekelijks opgehaald door de Puttense vuilophaaldienst. De frequentie van het plastic was in eerste instantie 1 keer per 2 weken, maar in verband met stank is op aandringen van de raad, de ophaal frequentie naar wekelijks gegaan.

Onlangs heeft er weer een onderzoek plaatsgevonden naar de afvalstromen in Putten. Wat blijkt? Een gedeelte van het keukenafval en met name luiers worden niet als GFT-afval aangeboden, maar verdwijnen in de restafvalzak. Dit ondanks het feit, dat de restafvalzakken duurder zijn, dan de GFT-zakken. Zonder het vervolgonderzoek onder de inwoners af te wachten, wil het college de ophaalfrequentie van het restafval verlagen naar 1x per 2 weken. De gedachte hierachter is, dat de inwoners door de stank van de zak, dan automatisch beter zullen gaan scheiden. Met andere woorden, wil je niet voldoende scheiden, dan zit je 2 weken lang met een stinkende restafvalzak. Je wordt door het college gestraft voor je gedrag!

Gemeentebelangen gaat hierover vragen stellen aan het college. Zij is van mening, dat de vuilophaaldienst een service aan onze inwoners is, waarvoor zij afvalstoffenheffing betalen. De inwoner straffen voor zijn gedrag is naar de mening van Gemeentebelangen, niet de weg die bewandeld moet worden. Belonen van wél scheiden, een kleinere restafvalzak aanbieden, in combinatie met een goede service voor wat betreft het ophalen van het afval zou volgens de partij beter werken. Bovendien zou er eerst gewacht moeten worden op het vervolgonderzoek onder de inwoners, om te kunnen achterhalen waarom er keukenafval en luiers in de restafvalzak terecht komen. Dat heet burgerparticipatie. In hetzelfde onderzoek dient gevraagd te worden, wat de inwoner als mogelijke oplossing ziet. Samen werken aan samenwerken noemt Gemeentebelangen dat.