Gemeenteraad neemt besluit over Kadernota 2018 – 2021

Toch onderzoek naar drugs in het Rioolwater ?
1 mei 2017
Eerlijke woonruimte in Putten
26 juni 2017
Toch onderzoek naar drugs in het Rioolwater ?
1 mei 2017
Eerlijke woonruimte in Putten
26 juni 2017

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en maken we ons gereed om met de keuze van de stemmers verder te gaan door een nieuwe coalitie te vormen. Dan komt er weer een nieuw coalitie en collegeakkoord.Terugkijkend op de afgelopen periode, het coalitieakkoord daarbij betrekkend en het voorstel om deze Kadernota vast te stellen merk ik het volgende op.

Financiën
Er ligt een investeringsopgave van 19 miljoen waarvan 6 miljoen in de begroting zit en voor 13 miljoen geen dekking is. Tegelijkertijd gaan we het gemeentehuis voor meer dan 7 miljoen euro verbouwen en gaan we er gewoon vanuit dat met de opbrengsten van de precariobelasting het meeste wel gefinancierd wordt. En dat vindt Gemeentebelangen wel erg kort door de bocht, ook al niet dat hiervoor een oplossing wordt geboden. Met andere woorden de nieuwe raad en college krijgt in 2018 al direct een uitdaging om dit financieringstekort op te gaan lossen.

Daarbij komt ook nog de rekening die we krijgen voor de ontmanteling van de RNV.
En dan constateer ik dat de bezuinigingsopdracht weer niet is gehaald.

Onze starters op de woningmarkt
In het coalitieakkoord staat dat op korte termijn Wij Putten, CU en de SGP wat gaat doen om de doorstroming bij huur en koopwoningen te versnellen. Daarmee zouden woningen vrijkomen voor de startenden en tot die tijd zou gekeken worden naar mogelijkheden om jonge starters op recreatiewoningen te laten wonen.

Stand van zaken is, de parken zijn gesaneerd, een college dat oog voor heeft de huisvesting van arbeidsmigranten, statushouders en pinners.
Oh ja, en met die sanering is het college erg blij en trots en laat dat ook ver buiten Putten zien hoe je de vakantieparken weer snel vitaal kunt maken door ze simpelweg gezegd leeg te vegen. En dat alles in een tijd van woningnood, meer mensen die we in Putten met voorrang moeten opvangen en daar heeft het college een simpele oplossing voor om op drie locaties in en aan de rand ban woonwijken deze mensen op te vangen. Tijdelijk hoor ik het college zeggen, jawel tijdelijk voor 10 jaar. Niet te geloven. En dan die communicatie….

Communicatie
Meteen daarop even inzettend, de communicatie. Dat heeft extra geld gekost, ook in fte’s want we vonden het allemaal, die communicatie moest beter, en dat is dus echt niet bereikt. Weet u het nog:
-de bijeenkomsten met bewoners over de herinrichting Garderenseweg
-rotonde Garderenseweg
-inbreidingslocaties
-Stationsstraat,
-herstel, herstel en herstelwerkzaamheden Calcariaweg
-Stenenkamerseweg
-groot onderhoud sportvelden
-en nu weer de drie voorgenomen opvanglocaties

Een dikke min dus

Woningbouwprogramma
Heel wat avonden hebben we moeten praten om het college zover te krijgen dat Putten Zuid niet liet liggen. En morrend, tobbend haalde het college bakzeil, zij kon ook niet anders, de meerderheid van de raad wilde dat het woningbouwprogramma werd voortgezet. Putten Zuid komt er dus, en voor de agrarische sector blijven er mogelijkheden om op de woonontwikkeling voor te bereiden maar ook om te zoeken naar alternatieven. Ook richting duurzame energieontwikkeling ziet Gemeentebelangen mogelijkheden om als nieuwe bewoners en agrariërs samen hand in hand te gaan waarbij ook respect is voor harde arbeid en woongenot.

Iets waarbij Gemeentebelangen de afgelopen jaren is op blijven hameren dat ook na een economische crisis de woningen in Putten nodig zijn. En zie hier het gaat nu echt beginnen, en wat Gemeentebelangen betreft kijken we intussen verder wat de mogelijkheden zijn om toch keer woningen te gaan bouwen.

Infrastructuur
Het college heeft intensieve contacten buiten Putten, dat heeft er in ieder geval niet in geresulteerd dat de aandacht voor het doorgaande verkeer, een rondweg voor Putten vaste voet aan wal heeft gekregen. Intussen zit de raad te wachten naar verdere mogelijkheden om het sluipverkeer tegen te gaan en loopt hier de communicatie ook niet bijzonder lekker, we moeten steeds weer blijven vragen naar de stand van zaken.

Putten de zorgzaamste gemeente
Een paar opmerkingen.

De statushouders worden door Stichting Present begeleid en is hiervoor een contract afgesloten. Afgelopen commissievergadering bemerkte ik een zeer juichend commissielid die het rapport van Present had gelezen en constateerde dat Present het zo goed had gedaan. Goed dat de commissie in meerderheid heeft aangegeven door een onafhankelijke instantie te laten nagaan of de contractafspraken ook zijn nagekomen. En dat mag best door de rekenkamercommissie gedaan worden.

We stellen 96000 euro’s beschikbaar om de armoede van kinderen te bestrijden.
En daar word ik blij van, ieder kind zou niet in armoede hoeven te leven, eigenlijk niemand trouwens. Over hoeveel kinderen hebben wij het in Putten?

Blij ben ik dat met de job coaching voor mensen met arbeidsbeperkingen zij meer hun draai gaan vinden.

Openbare orde en veiligheid
Als je het over openbare orde en veiligheid hebt hoor je al vaak dat het in Putten allemaal wel meevalt. Vergeleken met Ermelo die recentelijk in het nieuws kwam dat het daar niet zo veilig was, snap ik dat best. Maar waar hebben we het over? Moet er eerst iets gebeuren dat we dan gaan toetsen of Putten veilig is, en welke randverschijnselen zijn er die onze openbare orde en veiligheid schaden.

Weet u het nog, het containerbegrip loverboys….ik lees en hoor er weinig van.

Tegelijkertijd hoor ik dat het gebruik van met name drugs ook in Putten stevig is. En wij blijven er maar bij wegkijken want stel je voor dat je echt wat moet doen als aangetoond wordt dat het drugsgebruik toch wel heftig is.

We weten het niet, we onderzoeken het niet en we laten het ons gewoon gebeuren. Dat is niet erg zorgzaam opstellen naar onze bevolking.

Tegelijkertijd vindt het college en de coalitie het wel zo belangrijk het vloekverbod in de APV te handhaven. Dat dan weer wel. Met andere woorden als je drugs gebruikt, niet zo boeiend maar als je vloekt ja dat kan niet.

En toch ook nog even een compliment aan de burgemeester, het toezicht, controles en de handhaving op alcoholgebruik krijgt steeds meer handen en voeten.

Toeristische sector
Gemeentebelangen heeft haar zorgen eerder al geuit dat de recreatie in Putten nog steeds achterblijft. En volgens mij los je dit niet op door meer mogelijkheden voor campers in het centrum te gaan bieden. Ik kan het niet uitleggen richting de recreatie dat je als overheid dit in je centrum wil laten gebeuren. Is er trouwens al hiervoor iemand gevonden om dit te gaan doen?

Kortom, als Gemeentebelangen zie ik dat het coalitieprogramma zoals dat door Wij Putten, CU en SGP in 2014 werd ondertekend zeker niet als verwezenlijkt.
Ik citeer op blz 2: Daarom willen we het gevoel laten terugkomen dat de directe woon- en leefomgeving niet alleen van de gemeente is, maar van iedereen, Wij gaan het Samen doen. En wat staat verder in dit coalitieakkoord dat ‘we’ , dat zijn Wij Putten, CU en SGP. Tot nu toe bent u daarin niet geslaagd en staat u op een onvoldoende en met deze Kadernota gaat u er ook geen voldoende voor krijgen. Het wachten is op een nieuwe coalitie, een nieuw college die vanaf 2018 met alle 19 raadsleden en college het samen gaan doen. Ik dank u wel

Robin Hoogendijk