Motie onderzoek groene leges

Vragen aan het college n.a.v. draagvlakonderzoek vluchtelingenopvang in Putten
2 juni 2016
Verkeer Steenenkamer- Gemeenteraad grijpt in
14 juli 2016
Vragen aan het college n.a.v. draagvlakonderzoek vluchtelingenopvang in Putten
2 juni 2016
Verkeer Steenenkamer- Gemeenteraad grijpt in
14 juli 2016

De gemeenteraad van Putten in openbare raadsvergadering bijeen, d.d. 2 juni 2016, is van mening

  1. dat verder gekeken moet worden hoe inwoners en bedrijven gestimuleerd kunnen worden om (duurzame) energiebesparende maatregelen te nemen.
  2. dat er rekening gehouden moet worden met plannen voor nieuw en verbouw van woningen als het gaat om (duurzame) energiebesparende maatregelen. constateert – dat voor (duurzame) energiebesparende maatregelen vaak een aanvraag voor een vergunning moet worden gedaan waarvoor leges betaald moet worden. – dat wij eerder hebben besloten dat leges voor vergunningaanvragen kostendekkend moeten zijn. – de gemeente Enschede heeft besloten geen leges te heffen voor vergunningsaanvragen die betrekking hebben op (duurzame) energiebesparende maatregelen vraagt zich af 1. welke mogelijkheden er zijn om geen leges meer te heffen voor vergunningsaanvragen voor het nemen van (duurzame) energiebesparende maatregelen 2. welke (duurzame) energiebesparende maatregelen in aanmerking zouden kunnen komen voor het laten vervallen van de leges voor een vergunningsaanvraag.
  3. wat de financiële gevolgen zijn indien er geen leges meer geheven zouden worden voor dergelijke vergunningsaanvragen (incl. controle of de energiebesparende maatregelen ook daadwerkelijk genomen zijn)
  4. of alsnog leges in rekening gebracht kan worden indien blijkt dat de maatregelen niet zijn genomen.
  5. of er provinciale subsidies zijn voor dit initiatief ‘groene leges’. verzoekt het college om de bovenstaande punten te onderzoeken, en voor 1 december 2016 ons te informeren. En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Gemeentebelangen